Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Σχεδιασμός για την υποστήριξη θαλάσσιων γεωτρήσεων υδρογονανθράκων, η κοινοτική οδηγiα 2013/30/EU και η περίπτωση του λιμένα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την οδηγία 2013/30/ΕΕ οι «υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου» ορίζονται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με εγκατάσταση ή συνδεδεμένη υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της, οι οποίες σχετίζονται με την εξερεύνηση και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, μη συμπεριλαμβανομένης όμως της μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από μία ακτή σε άλλη.

 

Οι δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αποτελούν μια πολύ βασική δραστηριότητα η οποία ενέχει πολλαπλές μορφές εκμετάλλευσης καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής αλλά και της εμπλεκόμενης χώρας.

Η αντικειμενική και ανεξάρτητη θεώρηση όλων των στοιχείων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, είναι αναγκαία προκειμένου οι υπεράκτιες εργασίες να γίνονται με ασφάλεια προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον και τις παράκτιες οικονομίες από τη ρύπανση.

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2013/30, η εφαρμογή της οποίας αρχίζει από τον Ιούλιο του 2013, εισάγει πιο συστηματικές διαδικασίες παρακολούθησης των εργασιών μέσω της ίδρυσης ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα πρέπει να διαχωρίζεται από την αντίστοιχη που παρακολουθεί τα θέματα που σχετίζονται με τα τεχνικά και οικονομικά της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Επιπλέον, η χρήση του λιμένα ως υποστηρικτικού σταθμού για τη λειτουργία υπεράκτιων ερευνητικών γεωτρήσεων μπορεί να επηρεάσει, άμεσα ή έμμεσα, κάποιες πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της εν λόγω πόλης. Η εκτίμηση της κοινωνικο-οικονομικής επίπτωσης είναι εξίσου κρίσιμη ώστε να διαπιστωθεί η επικείμενη οικονομική επιρροή σε διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της πόλης.

Η εξέταση συνεπώς των αναγκαίων εργασιών που θα λάβουν χώρα εντός του λιμένα ως βάση υποστήριξης των υπεράκτιων δραστηριοτήτων, η μελέτη των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει η λειτουργία της εν λόγω εφοδιαστικής βάσης στο λιμάνι και στην πόλη καθώς επίσης η εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Βάσης σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας, υγείας της τοπικής κοινότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκθεσης προκειμένου να γίνουν γνωστά τα δυνατά οφέλη τα οποία ενέχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες και επενδύσεις σε ενδεχόμενες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε σκόπιμη και μια συνοπτική περιγραφή των σχετικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον λιμένα καθώς το στοιχείο αυτό διαφεύγει του γνωστικού αντικειμένου των περισσότερων Ναυπηγών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.1. Προβλεπόμενες εργασίες κατά τις εργασίες υποστήριξης των θαλάσσιων γεωτρήσεων

2.1.1. Μονάδες Παραγωγής υγρής λάσπης

Μια από τις βασικές μονάδες εντός της εφοδιαστικής βάσης που συνηθίζεται να εγκαθίσταται στο κεντρικό τμήμα αυτής, είναι μια μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης. Η μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης σχεδιάζεται για να παρέχει στην υπεράκτια μονάδα γεώτρησης τα ακόλουθα υγρά που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα της γεώτρησης («λάσπη γεώτρησης»):

 • άλμη (αλμυρό νερό) που τυπικά αποτελείται από νερό και άλας (χλωριούχο νάτριο και/ή χλωριούχο κάλιο και/ή χλωριούχο ασβέστιο) που χρησιμοποιείται στο αρχικό τμήμα των υπεράκτιων πηγαδιών ή ως πληρωτικό υγρό ολοκλήρωσης μετά τις εργασίες γεώτρησης
 • λάσπη με βάση το νερό (Water Based Muds - WBMS), που συνήθως αποτελείται από φρέσκο νερό, αλάτι ή/και μπετονίτη/ βαρύτη και άλλα πρόσθετα υλικά
 • λάσπη χαμηλής τοξικότητας με βάση το λάδι (LTOBM) που συνήθως αποτελείται από λάδι χαμηλής τοξικότητας και χαμηλής-αρωματικής βάσης, από βαρίτη και άλλα πρόσθετα υλικά.
Η διαδικασία που διεξάγεται στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης περιλαμβάνει:
 • την αποθήκευση της βάσης πετρελαίου, λάσπη και σκόνη (σε σκόνη)
 • την προανάμιξη της λάσπης (άλμη, WBM και LTOBM) και
 • την αναγέννηση της λάσπης (LTOBM) αν χρειάζεται.

Η μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης επιτρέπει την αποθήκευση υλικών που χρειάζεται στις επιχειρήσεις γεωτρήσεων προκειμένου να παρέχει στο πλοίο/εξέδρα γεώτρησης βασικό λάδι, διάφορες λάσπες και άλλα χύδην προϊόντα. Οι λάσπες LTOBM χρησιμοποιούνται στο πλοίο γεώτρησης για την απομάκρυνση στερεών θραυσμάτων (cuttings) και για τη διόρθωση των ιδιοτήτων της λάσπης (φυσικές ιδιότητες, όπως το ph, ρεολογικές ιδιότητες, ειδικό βάρος κ.λπ.). Μόνο σε συγκεκριμένες ενδεχόμενες συνθήκες, οι λάσπες LTOBM θα πρέπει να αντιμετωπίζονται παράκτια και ενδεχομένως να στέλνονται σε ένα από τα παρακάτω:

 • δεξαμενή ανάμιξης, έτσι ώστε να προστεθούν χημικές ουσίες (πχ. τροποποιητή του ph), ή
 • σε επεξεργασία φυγοκεντρικής λάσπης που επιτρέπει την απομάκρυνση του βαρίτη (stripping) προκειμένου να μειωθεί το ειδικό βάρος του υγρού.

Ειδικές δεξαμενές χρησιμοποιούνται συνήθως για να αποθηκεύεται η αναγεννημένη (regenerated) λάσπη η οποία στη συνέχεια θα διοχετεύεται σε σκάφη υποστήριξης PSV για τη μεταφορά της. Προανάμιξη της λάσπης μπορεί να πραγματοποιηθεί στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης, σε δεξαμενές προανάμιξης. Η βάση λαδιού και οι χύδην σκόνες αποθηκεύονται σε δεξαμενές αποθήκευσης και σιλό αντίστοιχα και μεταφέρονται στις δεξαμενές προανάμιξης δια μέσω σωληνώσεων (plant piping). Άλλες χημικές ουσίες σε σάκους, βαρέλια κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της λάσπης, μπορούν να προστεθούν μέσω χοανής ή να προστίθενται κατευθείαν στις δεξαμενές προανάμιξης. Η λάσπη αυτή συνήθως αντλείται προς το σκάφος υποστήριξης PSV με σωληνώσεις και εύκαμπτες μάνικες και στη συνέχεια μεταφέρεται στο πλοίο γεώτρησης.

Μια μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης περιλαμβάνει συνήθως τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 • δεξαμενές αποθήκευσης υγρών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των υγρών που παράγονται ή επιστρέφουν στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης
 • δεξαμενές προανάμιξης: χρησιμοποιούνται για ανάμειξη υγρών στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής υγρής λάσπης
 • αντλίες προανάμιξης και μεταφοράς: φυγοκεντρικές αντλίες που χρησιμοποιούνται για την προανάμιξη και μεταφορά υγρών
 • χοανή για την ανάμιξη λάσπης: η χοανή ανάμιξης είναι μια πλατφόρμα σε σειρά με ένα κωνικό άνοιγμα για την προσθήκη προϊόντων που απαιτούνται στην προανάμιξη υγρών
 • αναδευτήρες: αναδευτήρες είναι μονάδες υψηλής απόδοσης που βοηθούν στην ανάμιξη της λάσπης. Προσφέρονται σε ευρύ φάσμα και προσαρμοσμένα μεγέθη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε κάθε δεξαμενή λάσπης
 • λάσπη φυγοκέντρησης: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βαρίτη από βαριά λάσπη (αυτό το είδος του εξοπλισμού δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής υγρής λάσπης
 • άλμη (αλμυρό νερό) που τυπικά αποτελείται από νερό και άλας (χλωριούχο νάτριο και/ή χλωριούχο κάλιο και/ή χλωριούχο ασβέστιο) που χρησιμοποιείται στο αρχικό τμήμα των υπεράκτιων πηγαδιών ή ως πληρωτικό υγρό ολοκλήρωσης μετά τις εργασίες γεώτρησης
 • λάσπη με βάση το νερό (Water Based Muds - WBMS), που συνήθως αποτελείται από φρέσκο νερό, αλάτι ή/και μπετονίτη/ βαρύτη και άλλα πρόσθετα υλικά
 • λάσπη χαμηλής τοξικότητας με βάση το λάδι (LTOBM) που συνήθως αποτελείται από λάδι χαμηλής τοξικότητας και χαμηλής-αρωματικής βάσης, από βαρίτη και άλλα πρόσθετα υλικά.

Η διαδικασία που διεξάγεται στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης περιλαμβάνει:

 • την αποθήκευση της βάσης πετρελαίου, λάσπη και σκόνη (σε σκόνη)
 • την προανάμιξη της λάσπης (άλμη, WBM και LTOBM) και
 • την αναγέννηση της λάσπης (LTOBM) αν χρειάζεται.

Η μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης επιτρέπει την αποθήκευση υλικών που χρειάζεται στις επιχειρήσεις γεωτρήσεων προκειμένου να παρέχει στο πλοίο/εξέδρα γεώτρησης βασικό λάδι, διάφορες λάσπες και άλλα χύδην προϊόντα. Οι λάσπες LTOBM χρησιμοποιούνται στο πλοίο γεώτρησης για την απομάκρυνση στερεών θραυσμάτων (cuttings) και για τη διόρθωση των ιδιοτήτων της λάσπης (φυσικές ιδιότητες, όπως το ph, ρεολογικές ιδιότητες, ειδικό βάρος κ.λπ.). Μόνο σε συγκεκριμένες ενδεχόμενες συνθήκες, οι λάσπες LTOBM θα πρέπει να αντιμετωπίζονται παράκτια και ενδεχομένως να στέλνονται σε ένα από τα παρακάτω:

 • δεξαμενή ανάμιξης, έτσι ώστε να προστεθούν χημικές ουσίες (πχ. τροποποιητή του ph), ή
 • σε επεξεργασία φυγοκεντρικής λάσπης που επιτρέπει την απομάκρυνση του βαρίτη (stripping) προκειμένου να μειωθεί το ειδικό βάρος του υγρού.

Ειδικές δεξαμενές χρησιμοποιούνται συνήθως για να αποθηκεύεται η αναγεννημένη (regenerated) λάσπη η οποία στη συνέχεια θα διοχετεύεται σε σκάφη υποστήριξης PSV για τη μεταφορά της. Προανάμιξη της λάσπης μπορεί να πραγματοποιηθεί στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης, σε δεξαμενές προανάμιξης. Η βάση λαδιού και οι χύδην σκόνες αποθηκεύονται σε δεξαμενές αποθήκευσης και σιλό αντίστοιχα και μεταφέρονται στις δεξαμενές προανάμιξης δια μέσω σωληνώσεων (plant piping). Άλλες χημικές ουσίες σε σάκους, βαρέλια κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της λάσπης, μπορούν να προστεθούν μέσω χοανής ή να προστίθενται κατευθείαν στις δεξαμενές προανάμιξης. Η λάσπη αυτή συνήθως αντλείται προς το σκάφος υποστήριξης PSV με σωληνώσεις και εύκαμπτες μάνικες και στη συνέχεια μεταφέρεται στο πλοίο γεώτρησης.

Μια μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης περιλαμβάνει συνήθως τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 • δεξαμενές αποθήκευσης υγρών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των υγρών που παράγονται ή επιστρέφουν στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης
 • δεξαμενές προανάμιξης: χρησιμοποιούνται για ανάμειξη υγρών στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής υγρής λάσπης
 • αντλίες προανάμιξης και μεταφοράς: φυγοκεντρικές αντλίες που χρησιμοποιούνται για την προανάμιξη και μεταφορά υγρών
 • χοανή για την ανάμιξη λάσπης: η χοανή ανάμιξης είναι μια πλατφόρμα σε σειρά με ένα κωνικό άνοιγμα για την προσθήκη προϊόντων που απαιτούνται στην προανάμιξη υγρών
 • αναδευτήρες: αναδευτήρες είναι μονάδες υψηλής απόδοσης που βοηθούν στην ανάμιξη της λάσπης. Προσφέρονται σε ευρύ φάσμα και προσαρμοσμένα μεγέθη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε κάθε δεξαμενή λάσπης
 • λάσπη φυγοκέντρησης: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βαρίτη από βαριά λάσπη (αυτό το είδος του εξοπλισμού δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής υγρής λάσπης
 • άλμη (αλμυρό νερό) που τυπικά αποτελείται από νερό και άλας (χλωριούχο νάτριο και/ή χλωριούχο κάλιο και/ή χλωριούχο ασβέστιο) που χρησιμοποιείται στο αρχικό τμήμα των υπεράκτιων πηγαδιών ή ως πληρωτικό υγρό ολοκλήρωσης μετά τις εργασίες γεώτρησης
 • λάσπη με βάση το νερό (Water Based Muds - WBMS), που συνήθως αποτελείται από φρέσκο νερό, αλάτι ή/και μπετονίτη/ βαρύτη και άλλα πρόσθετα υλικά
 • λάσπη χαμηλής τοξικότητας με βάση το λάδι (LTOBM) που συνήθως αποτελείται από λάδι χαμηλής τοξικότητας και χαμηλής-αρωματικής βάσης, από βαρίτη και άλλα πρόσθετα υλικά.

Η διαδικασία που διεξάγεται στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης περιλαμβάνει:

 • την αποθήκευση της βάσης πετρελαίου, λάσπη και σκόνη (σε σκόνη)
 • την προανάμιξη της λάσπης (άλμη, WBM και LTOBM) και
 • την αναγέννηση της λάσπης (LTOBM) αν χρειάζεται.

Η μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης επιτρέπει την αποθήκευση υλικών που χρειάζεται στις επιχειρήσεις γεωτρήσεων προκειμένου να παρέχει στο πλοίο/εξέδρα γεώτρησης βασικό λάδι, διάφορες λάσπες και άλλα χύδην προϊόντα. Οι λάσπες LTOBM χρησιμοποιούνται στο πλοίο γεώτρησης για την απομάκρυνση στερεών θραυσμάτων (cuttings) και για τη διόρθωση των ιδιοτήτων της λάσπης (φυσικές ιδιότητες, όπως το ph, ρεολογικές ιδιότητες, ειδικό βάρος κ.λπ.). Μόνο σε συγκεκριμένες ενδεχόμενες συνθήκες, οι λάσπες LTOBM θα πρέπει να αντιμετωπίζονται παράκτια και ενδεχομένως να στέλνονται σε ένα από τα παρακάτω:

 • δεξαμενή ανάμιξης, έτσι ώστε να προστεθούν χημικές ουσίες (πχ. τροποποιητή του ph), ή
 • σε επεξεργασία φυγοκεντρικής λάσπης που επιτρέπει την απομάκρυνση του βαρίτη (stripping) προκειμένου να μειωθεί το ειδικό βάρος του υγρού.

Ειδικές δεξαμενές χρησιμοποιούνται συνήθως για να αποθηκεύεται η αναγεννημένη (regenerated) λάσπη η οποία στη συνέχεια θα διοχετεύεται σε σκάφη υποστήριξης PSV για τη μεταφορά της. Προανάμιξη της λάσπης μπορεί να πραγματοποιηθεί στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης, σε δεξαμενές προανάμιξης. Η βάση λαδιού και οι χύδην σκόνες αποθηκεύονται σε δεξαμενές αποθήκευσης και σιλό αντίστοιχα και μεταφέρονται στις δεξαμενές προανάμιξης δια μέσω σωληνώσεων (plant piping). Άλλες χημικές ουσίες σε σάκους, βαρέλια κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της λάσπης, μπορούν να προστεθούν μέσω χοανής ή να προστίθενται κατευθείαν στις δεξαμενές προανάμιξης. Η λάσπη αυτή συνήθως αντλείται προς το σκάφος υποστήριξης PSV με σωληνώσεις και εύκαμπτες μάνικες και στη συνέχεια μεταφέρεται στο πλοίο γεώτρησης.

Μια μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης περιλαμβάνει συνήθως τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 • δεξαμενές αποθήκευσης υγρών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των υγρών που παράγονται ή επιστρέφουν στη μονάδα παραγωγής υγρής λάσπης
 • δεξαμενές προανάμιξης: χρησιμοποιούνται για ανάμειξη υγρών στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής υγρής λάσπης
 • αντλίες προανάμιξης και μεταφοράς: φυγοκεντρικές αντλίες που χρησιμοποιούνται για την προανάμιξη και μεταφορά υγρών
 • χοανή για την ανάμιξη λάσπης: η χοανή ανάμιξης είναι μια πλατφόρμα σε σειρά με ένα κωνικό άνοιγμα για την προσθήκη προϊόντων που απαιτούνται στην προανάμιξη υγρών
 • αναδευτήρες: αναδευτήρες είναι μονάδες υψηλής απόδοσης που βοηθούν στην ανάμιξη της λάσπης. Προσφέρονται σε ευρύ φάσμα και προσαρμοσμένα μεγέθη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε κάθε δεξαμενή λάσπης
 • λάσπη φυγοκέντρησης: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση βαρίτη από βαριά λάσπη (αυτό το είδος του εξοπλισμού δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής υγρής λάσπης
 • σωληνώσεις.
Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...