Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

ECAs Κανονισμοί θείου: Πρακτική εφαρμογής, αιτίες-προβλήματα μη συμμόρφωσης στην Ευρώπη και ενδεδειγμένες ενέργειες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην Ευρωπαϊκή ECA ισχύει όριο περιεκτικότητας θείου 1,00 % στα καύσιμα των πλοίων από το Μάρτιο 2010 και κυρίως χρήση αποσταγμάτων (MGO, MDO) μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 0,10% στα λιμάνια των χωρών μελών της ΕΕ, από τον Ιανουάριο 2010. Από την 1/1/2015 ορίζεται όριο θείου 0,10% στις ECA.

Το ερώτημα που τίθεται είναι, σε ποιο βαθμό υπάρχει συμμόρφωση από τη ναυτιλία στους παραπάνω κανονισμούς, τι έλεγχοι γίνονται από τους αρμόδιους φορείς, τι αποκλίσεις υπάρχουν, πού οφείλονται και πώς αντιμετωπίζονται.

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των δειγμάτων, που λαμβάνονται για έλεγχο από κρατικούς φορείς, σε όλα τα λιμάνια των χωρών της ΕΕ, είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις αφίξεις πλοίων. Στο Ρόττερνταμ π.χ. αντιστοιχεί στο 0,06% του συνόλου των αφίξεων και επί των δειγμάτων αυτών, ένα ποσοστό 14% βρέθηκε να είναι εκτός προδιαγραφών στο όριο του θείου.

Οι λόγοι μη συμμόρφωσης, μπορεί να είναι:

  • η προμήθεια καυσίμου εκτός προδιαγραφών θείου (υπαιτιότητα προμηθευτή)
  • η εσκεμμένη αποφυγή συμμόρφωσης στους κανονισμούς, λόγω υψηλού κόστους χρήσης χαμηλού θείου MGO/MDO
  • ο πλημμελής έλεγχος
  • η εσφαλμένη διαδικασία αλλαγής καυσίμου στο πλοίο

Η αλλαγή σε καύσιμο χαμηλού θείου (LSFO) για πλεύση σε περιοχή ECA επιβαρύνει το κόστος καυσίμου με περίπου $50 ανά μετρικό τόνο. Η διαφορά από 1-1-2015, με τη χρήση Marine Gas Oil (MGO), θα είναι πολύ μεγαλύτερη, εκτιμώμενη κατά μέσο όρο σε $300 ανά μετρικό τόνο.

Τα πρόστιμα σήμερα κυμαίνονται από €2.000 έως €45.000. Η επιβάρυνση, από τη χρήση καυσίμων χαμηλού θείου υπερβαίνει το ύψος του προστίμου, στην περίπτωση που στο πλοίο γίνει έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Αρκετές χώρες αντιλαμβάνονται πλέον το θέμα και σχεδιάζουν αφενός να βελτιώσουν τη συχνότητα και την τεχνική ελέγχων, αφετέρου να προ-σαρμόσουν τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, ώστε να είναι ανάλογα του οφέλους που προσκομίζει, όποιος παραβιάζει τους κανονισμούς.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει, με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων από δειγματοληψίες και αναλύσεις καυσίμων, την υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή ECA και στα λιμάνια των χωρών μελών της ΕΕ, τον βαθμό συμμόρφωσης στους κανονισμούς που αφορούν την περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης στον ανταγωνισμό. Επίσης, τις ενδεδειγμένες ενέργειες, εάν το παραγγελθέν Low Sulfur FO/MGO/MDO (LS MGO/MDO) βρεθεί υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο, με βάση την ανάλυση του εμπορικού δείγματος (ενέργειες σε σχέση με τη σημαία, τις αρχές, τον προμηθευτή). Παράλληλα, να διερευνήσει τις σύγχρονες και μελλοντικές μεθόδους ελέγχου και επιτήρησης εφαρμογής των κανονισμών από τη ναυτιλία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αντιμετώπιση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα, που προκαλείται από τις θαλάσσιες μεταφορές, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των αρμοδίων φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) έχουν επιβληθεί αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και οξειδίων του αζώτου (NOx) με την αναθεωρημένη Διεθνή Σύμβαση MARPOL ANNEX VI. Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί έχουν ευθυγραμμισθεί με τις απαιτήσεις του ΙΜΟ με την Κοινοτική Οδηγία Directive 2012/33/EU.

Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς, από 1 Ιανουαρίου 2012, το παγκόσμιο όριο περιεκτικότητας θείου στα βαρέα ναυτιλιακά καύσιμα είναι 3,50%, με προοπτική μείωσης στο 0,50% από 1 Ιανουαρίου 2020 (με εξέταση δυνατότητας εφαρμογής το 2018, ή το αργότερο το 2025).

Το όριο θείου στις περιοχές ελέγχου εκπομπών ρύπων ECAs (Emission Control Areas) έχει μειωθεί στο 1,00%, με περαιτέρω μείωση στο 0,10% από την 1 Ιανουαρίου 2015.

Προοδευτική μείωση στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), που παράγονται από ναυτικές μηχανές diesel πλοίων, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των ορίων της Tier II, για μηχανές που έχουν εγκατασταθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Αυστηρότερα όρια εκπομπών οξειδίων του αζώτου τίθενται με την εφαρμογή της Tier III, για πλοία κατασκευής 2016 και μετά, που σκοπεύουν να εισέρχονται στην ECA Αμερικής (NECA). Για τις υπόλοιπες περιοχές ECA, πλοία κατασκευής μετά την ημερομηνία αναγνώρισής τους από τον ΙΜΟ και ως περιοχές ΝECA, υποχρεούνται να είναι Tier III.

Οι προαναφερθέντες κανονισμοί αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στην υγεία του πληθυσμού, ιδιαίτερα αυτού που κατοικεί σε λιμένες και σε παράκτιες περιοχές.

Οι εκπομπές προϊόντων καύσεως θείου εξαρτώνται από την περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο, ενώ οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από την λειτουργία του κινητήρα και την τεχνολογία του. Συνεπώς, ο έλεγχος της συμμόρφωσης στους κανονισμούς περιορισμού οξειδίων του αζώτου είναι απλούστερος και ευκολότερος, αφού αφορά εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής ισχύος.

Αντιθέτως, ο έλεγχος συμμόρφωσης με τους κανονισμούς παραγωγής προϊόντων καύσεως θείου, αφορά τη χρήση προβλεπόμενου καυσίμου σε συγκεκριμένες περιοχές.

Το ερώτημα που τίθεται είναι, σε ποιο βαθμό υπάρχει συμμόρφωση από τη ναυτιλία στους παραπάνω κανονισμούς, τι έλεγχοι γίνονται από τους αρμόδιους φορείς, τι αποκλίσεις υπάρχουν, πού οφείλονται και πώς αντιμετωπίζονται.

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...