Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Αποστάγματα ως ναυτιλιακά καύσιμα - Ποιοτικά χαρακτηριστικά και πιθανά λειτουργικά προβλήματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Την 1η Ιανουαρίου 2015, επέρχεται σημαντική αλλαγή στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις περιοχές ECA (Emission Control Areas), καθώς το όριο περιεκτικότητας σε θείο μειώνεται από 1,00% m/m σε 0,10% m/m, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.  Επειδή κατά κανόνα, δεν υπάρχουν βαρέα καύσιμα που να καλύπτουν αυτή την απαίτηση, αποστάγματα όπως το Marine Gas Oil και το Marine Diesel Oil θα αποτελέσουν τα ναυτιλιακά καύσιμα στις περιοχές αυτές. Η ζήτησή τους αναμένεται να αυξηθεί.

 

Τα αποστάγματα θεωρούντο καύσιμα «καθαρά», χωρίς προβλήματα μέχρι σήμερα. Ωστόσο, καθώς κλάσματα διυλιστηρίου, που αποτελούσαν συστατικά των πετρελαίων κίνησης, σήμερα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί, ή χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρότερες ποσότητες, λόγω αυστηρότερων προδιαγραφών για τα diesel ξηράς, η αγορά ναυτιλιακών καυσίμων αποτελεί εναλλακτική οδό αξιοποίησης αυτών [1].

Οι προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμων συγκεντρώνουν ανεπιθύμητα για τα διυλιστήρια παράγωγα (μη υδρογονοαποθειωμένα), προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στα ναυτιλιακά αποστάγματα. Αυτά τα συστατικά μπορεί να είναι πολύ ασταθή. Ασταθή μίγματα σχηματίζουν ιζήματα, που δημιουργούν προβλήματα στις αντλίες καυσίμου και στα φίλτρα.

Αποστάγματα που είναι πλούσια σε παραφινικούς υδρογονάνθρακες, αποτελούν συστατικά του Marine Gas Oil. Επηρεάζουν παραμέτρους που χρησιμοποιούνται να προσδιορίσουν τις ιδιότητες ροής του καυσίμου, όπως το PP, CP, CFPP. Ναυτιλιακά αποστάγματα (MGOs) από θερμές περιοχές παρουσιάζουν συχνά υψηλό σημείο ροής. Όταν το πλοίο κάνει χρήση αυτού του καυσίμου σε ψυχρότερες ECA, ιδιαίτερα το χειμώνα θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

Η περιεκτικότητα σε FAME (Fatty Acid Methyl Esters) μπορεί να επηρεάσει την σταθερότητα οξείδωσης και τις παραμέτρους ροής του καυσίμου, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία νερού λειτουργεί ως τροφή μικροβίων, με αποτέλεσμα τη μικροβιακή μόλυνση του καυσίμου, με συνέπεια φράξιμο φίλτρων και διαβρώσεις στις δεξαμενές και στο δίκτυο καυσίμου.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει το πότε και το γιατί, τα ναυτιλιακά αποστάγματα τείνουν να χάσουν το status των καυσίμων χωρίς προβλήματα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ιανουάριος του 2015 βρίσκεται πλέον πολύ κοντά και όπως αναμενόταν, πολλές συζητήσεις γίνονται σχετικά με τις συνέπειες της επικείμενης εφαρμογής της μείωσης του ορίου θείου των ναυτιλιακών καυσίμων από 1,00 % m/m σε 0,10 % m/m στις περιοχές Ελέγχου Εκπομπών Ρύπων (ECA) (βλέπε σχήμα 1).

Η μείωση αυτή που γίνεται σε εφαρμογή της αναθεωρημένης Διεθνούς Σύμβασης MARPOL Annex VI, θα επηρεάσει σημαντικά πάρα πολλούς τομείς της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, παράλληλα όμως, ίσως αποτελέσει ευκαιρία για πολλές καινοτομίες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων, που θα αναγκάζονται να αλλάξουν καύσιμο προκειμένου να συμμορφωθούν με τα όρια θείου σε περιοχές ECA, θα χρησιμοποιούν αποστάγματα (MGO) σε μηχανές που είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν με βαρέα καύσιμα (residuals). Με τη χρήση αποσταγμάτων, η ναυτιλιακή βιομηχανία θα βρεθεί να αναζητά ένα καύσιμο, το οποίο βρίσκεται σε έλλειψη σε αρκετές περιοχές.

Η Ευρώπη πιθανόν να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα αυτό. Τα, ήδη γερασμένα, διυλιστήρια της Ευρώπης κατασκευάστηκαν όταν η ζήτηση βενζίνης ήταν πολύ υψηλότερη από σήμερα, σαν ποσοστό ανά βαρέλι αργού.

Η αύξηση της ζήτησης ενδιάμεσων αποσταγμάτων τις τελευταίες δεκαετίες στην ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, έχει δημιουργήσει στα διυλιστήρια ένα πλεόνασμα βενζίνης και ένα αξιόλογο έλλειμμα ενδιάμεσων αποσταγμάτων (gasoil/diesel), που καλύπτεται από εισαγωγές, κυρίως από ΗΠΑ και Ρωσία. Αναμένεται οι εισαγωγές gas oil/diesel oil να αυξηθούν από 20 εκατομμύρια μετρικούς τόννους (m MT) το 2010 σε 30 m MT μετά το 2015 [1].

Στις ΗΠΑ η κατάσταση είναι ακριβώς αντίθετη με την Ευρώπη. Οι ΗΠΑ ήταν ανέκαθεν εξαγωγέας ενδιάμεσων αποσταγμάτων και εισαγωγέας βενζίνης.

Παράλληλα, λόγω των λιγότερο αυστηρών προδιαγραφών των ναυτιλιακών καυσίμων (σε σχέση π.χ. με το πετρέλαιο κίνησης), θα προκύψουν επιπτώσεις στην ποιότητα των αποσταγμάτων που διατίθενται στη ναυτιλιακή αγορά.

Για παράδειγμα, λόγω των αυστηρότερων κανονισμών για τους αέριους ρύπους και την ποιότητα του αέρα στις ανεπτυγμένες χώρες, με όρια στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες των καυσίμων των αυτοκινήτων, τα διυλιστήρια αντιμετωπίζουν δυσκολία να διοχετεύσουν τους αρωμα-τικούς υδρογονάνθρακες από τις καταλυτικές μονάδες.

Καθώς δεν υπάρχουν όρια στο περιεχόμενο των αρωματικών υδρογονανθράκων στα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτά αποτελούν μία «οδό» διάθεσης των υδρογονανθράκων αυτών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ένα σοβαρό πρόβλημα ποιότητας θα προκύψει από τη στιγμή που τα διυλιστήρια θα διαθέσουν το πλεόνασμα  των αρωματικών υδρογονανθράκων, στους ενδιάμεσους προμηθευτές (traders). Τέτοια προϊόντα είναι αρκετά ασταθή και αν αναμειχθούν στα καύσιμα, μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή της μηχανής οφειλόμενη σε ζημιές των αντλιών ψεκασμού καυσίμου. Η προδιαγραφή ISO 8217: 2012 για DMA/Z παρέχει ένα μέτρο προστασίας από αυτό το πρόβλημα, ενώ δεν το παρέχουν οι προδιαγραφές για το DMB και τα υπολείμματα.

Η ζήτηση στα ναυτιλιακά αποστάγματα αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση της τάξεως του 35 %, επί της συνολικής ζήτησης σε ναυτιλιακά καύσιμα παγκοσμίως, μετά το 2015. Η συνολική ζήτηση σε αποστάγματα παγκοσμίως, αναμένεται να αγγίξει τα 88 εκατομμύρια ΜΤ το 2015, τα 100 εκατομμύρια ΜΤ το 2020 και τα 165 εκατομμύρια ΜΤ το 2030 [5]. Η επιβολή του ορίου 0,50% m/m σε θείο (σε παγκόσμια κλίμακα, εκτός περιοχών ECA) στα ναυτιλιακά καύσιμα το 2020, θα ανεβάσει τη ζήτηση σε ναυτιλιακά αποστάγματα στα 110 εκατομμύρια ΜΤ το έτος αυτό και θα προκαλέσει άμεσα, μια επιπλέον αύξηση στη ζήτηση αποσταγμάτων, της τάξεως του 8 % .

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι, η επιβολή του ορίου του 0,50 % m/m παγκοσμίως, δεν μπορεί να γίνει εφικτή νωρίτερα από το 2025, για λόγους μη επαρκούς διαθεσιμότητας προσαρμοσμένων σε αυτό το όριο καυσίμων, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η ζήτηση μπορεί να καλυφθεί παγκοσμίως, με βέβαιη όμως την αύξηση της τιμής τους, κυρίως στην Ευρώπη. Τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν να υπάρχει διαθεσιμότητα προσαρμοσμένων καυσίμων στο 0,10 % m/m  σε θείο, μόνο στις περιοχές ECA.

Μετά το 2025, είναι πιθανό να μειωθεί ελαφρώς η ζήτηση των ενδιάμεσων καυσίμων ναυτιλίας, λόγω αύξησης στη χρήση των συσκευών καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers), του LNG και άλλων εναλλακτικών καυσίμων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η αγορά των ναυτιλιακών αποσταγμάτων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, σε σχέση με τη συνολική αγορά καυσίμων, όπως φαίνεται και από την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης σε αποστάγματα του παρακάτω πίνακα.

Έτσι, από μόνη της δεν είναι ικανή να κινητοποιήσει τα διυλιστήρια να παράγουν αποστάγματα με τα νέα επιθυμητά όρια σε θείο. Το πιο πιθανό είναι τα διυλιστήρια να αναδιανείμουν απλώς την υπάρχουσα παραγωγή τους με τρόπο επικερδή για αυτά, με αρνητικές επιπτώσεις ωστόσο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καυσίμων αυτών και αύξηση των τιμών του gas oil παγκοσμίως, εξαιτίας κυρίως του σοβαρού ελλείμματος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...