Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Ρυμούλκηση Μεγάλων Πλοίων Μέσω της Διώρυγας της Κορίνθου

Υπό

 • Σ.Α. Μαυράκου
  Καθηγητής, Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης
 • Κ. Σπύρου Αναπλ. Καθηγητής
  Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών
 • Γ. Τζαμπίρα  Καθηγητής
  Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
 • Γ. Θάνου Δρ.-Μηχ.
  Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης
 • Θ. Μαζαράκου ΥΔ
  Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης
 • Σ. Τζαμτζή Επιστ. Συνεργάτης
  Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 73 Ζωγράφου


Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας αξιόπιστης μεθοδολογίας για την εκτίμηση τόσο της ενέργειας πρόσκρουσης μεγάλων σκαφών με τις παρειές της διώρυγας της Κορίνθου κατά την διέλευσή τους από αυτήν, όσο και της ευστάθειας  πορείας τους κατά την ρυμούλκηση τους μέσα από αυτή, η έλλειψη της οποίας οδηγεί στη πρόσκρουση. Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται βασίζεται στη χρήση εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων, διαθέσιμων στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., η παραμετρική και συστηματική χρήση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εν μέρει αναθεώρηση του εν ισχύ κανονισμού ναυσιπλοΐας ως προς τους υφιστάμενους όρους για το επιτρεπόμενο μέγεθος και των ρυμουλκούμενων από την διώρυγα της Κορίνθου σκαφών και τις συνθήκες της ασφαλούς διέλευσής τους λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικά υφιστάμενη κατάσταση στην διώρυγα σήμερα.

 

Εισαγωγή

Η διέλευση πλοίων και ιδιαίτερα μεγάλων μέσω διωρύγων εμφανίζει μια σειρά από προβλήματα που εκκινούν από τα διαφορετικά υδροδυναμικά χαρακτηριστικά των σκαφών σε σχέση με αυτά που εμφανίζουν στην ανοικτή θάλασσα (υδροδυναμικές δυνάμεις κατά τη ρυμούλκηση, υδροδυναμικοί συντελεστές, κλπ.), την πρόσθετη βύθιση που υφίστανται λόγω στένωσης της ροής, καθώς και προβλήματα ευστάθειας πορείας κατά τη ρυμούλκηση τους. Τα προβλήματα αυτά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σε τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές τους συνέπειες που είναι κυρίως οι συγκρούσεις των πλευρικών τοιχωμάτων των σκαφών με τις παρειές των διωρύγων και οι συνακόλουθες ζημιές που υφίστανται οι τελευταίες. Για τον λόγο αυτό εξ’ άλλου έχουν συνταχθεί και ισχύουν κανονισμοί ναυσιπλοΐας, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική, ενώ παράλληλα η εμπειρία των υπευθύνων λειτουργών των διωρύγων συνεισφέρει πολλές φορές καθοριστικά στην αποφυγή στην πράξη των συνεπειών των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν και συντελεί στην επίτευξη της ασφαλούς διέλευσης των σκαφών. 

 Είναι εύλογο κατά συνέπεια ανάλογα προβλήματα να εμφανίζονται και κατά την ρυμούλκηση μεγάλων πλοίων μέσω της διώρυγας της Κορίνθου. Στη περίπτωση μάλιστα του ισθμού της Κορίνθου, η μη σταθερή διατομή της διώρυγας κατά το μήκος των 6300 μέτρων της, που οφείλεται είτε σε κατολισθήσεις είτε σε ζημιές που δημιουργήθηκαν από την εποχή του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, είτε τέλος στην μη επαρκή συντήρηση των κρηπιδωμάτων της δημιουργεί μη ισορροπούσες δυνάμεις επί των διερχομένων σκαφών στην εγκάρσια διεύθυνσή τους ακόμα και στην περίπτωση της πορείας των τελευταίων κατά τη μέση γραμμή της διώρυγας, γεγονός που εν δυνάμει οδηγεί στην εκτροπή τους από αυτήν. Είναι σαφές ότι το φαινόμενο αυτό επιτείνεται στη περίπτωση της έκκεντρης ως προς την μέση γραμμή της διώρυγας πορείας του σκάφους.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μια αξιόπιστη μεθοδολογία για την εκτίμηση τόσο της ενέργειας πρόσκρουσης μεγάλων σκαφών με τις παρειές της διώρυγας της Κορίνθου κατά την διέλευσή τους από αυτήν, όσο και της ευστάθειας  πορείας τους κατά την ρυμούλκηση τους, η έλλειψη της οποίας οδηγεί στη πρόσκρουση. Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται βασίζεται στη χρήση εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., η παραμετρική και συστηματική χρήση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εν μέρει αναθεώρηση του εν ισχύ κανονισμού ναυσιπλοΐας ως προς τους υφιστάμενους όρους για το επιτρεπόμενο μέγεθος των διερχομένων από την διώρυγα της Κορίνθου σκαφών και τις συνθήκες της ασφαλούς διέλευσής τους λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικά υφιστάμενη κατάσταση στην διώρυγα σήμερα.

Η παρουσιαζόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει τέσσερεις επί μέρους ενότητες:

(α) Η πρώτη αναφέρεται στην παραμετρική εξέταση της ροής γύρω από διερχόμενα σκάφη από την διώρυγα της Κορίνθου για διαφορετικές σχετικές ταχύτητές τους σε σχέση με την ταχύτητα του ρευστού και σε διαφορετικές διατομές κατά μήκος της διώρυγας. Υπολογίζονται οι δυνάμεις εκτροπής που δρουν επί του σκάφους στην εγκάρσια κατεύθυνση, τόσο στη περίπτωση της κατά την μέση γραμμή της διώρυγας πορείας του όσο και κατά την έκκεντρη σε σχέση με αυτή πορεία του. Υπολογίζεται ακόμα η προκαλούμενη παράλληλη βύθιση του σκάφους κατά τη διέλευσή του από τη διώρυγα για διάφορες σχετικές ταχύτητές του ως προς το ρευστό καθώς και η συνολική υδροδυναμική πίεση που ασκείται στα τοιχώματα της διώρυγας

(β) Η δεύτερη αναφέρεται στο προσδιορισμό των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών (υδροδυναμική μάζα και απόσβεση) των σκαφών μέσα στη διώρυγα της Κορίνθου, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη των τοιχωμάτων της. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κατοπτρικών ειδώλων συμμετρικά τοποθετημένων ως προς τις παρειές της διώρυγας.

(γ) Η τρίτη που αναφέρεται στην εκτίμηση της ευσταθούς πορείας κατά την ρυμούλκηση των σκαφών, βασίζεται στα ευρήματα και τα αποτελέσματα των δύο προηγουμένων ενοτήτων. Στα πλαίσια της ενότητας αυτής εκτιμήθηκε η ταχύτητα σύγκρουσης του εξεταζόμενου τύπου σκάφους σε διεύθυνση κάθετη προς τις παρειές της διώρυγας στο σημείο της σύγκρουσης. Το στοιχείο αυτό είναι ουσιαστικό για την εκτίμηση της κινητικής ενέργειας πρόσκρουσης.

(δ) Τέλος, η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στον υπολογισμό της κινητικής ενέργειας πρόσκρουσης του σκάφους με τις παρειές της διώρυγας. Χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό η συνήθης πρακτική που βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε λιμενικά έργα και αναφέρεται στον υπολογισμό προσκρουστήρων κατά τη διαδικασία παραβολής σκαφών.

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...